TABLE OF CONTENTS

Volume 9, No:1

The Prominence of the Falling Unit Labor Cost Factor in the Greek Exports Boom / Ilias Salpigktidis / Ioannis Krassas / Georgios Anastasiadis / Nikolaos Hourvouliades / 1-9

Karbon Dengeleme Tutum ve Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması / Deniz Sulu / N. Tülin Irge / 10-27

Sağlıkta Hizmet Kalitesi, Kurumsal İmaj ve Hasta Memnuniyeti İlişkisi / Dilara Yalçınkaya / Mustafa Mete / 28-49

Hastanelerde Kurum İmajının Hasta Algısına Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi / Büşra Merve Künefeci / Mustafa Mete / 50-66

İslam İktisadı ve Finansı Literatüründe Murabaha: Bibliyometrik Bir İnceleme / Fatih Güçlü / 67-77

Çalışma İlişkilerinin Yeniden Üretiminde Kapitalist Eğitim Sisteminin Rolü / Emrullah Tekin / 78-91

Volume 8, No:2

Türkiye’de Pazarlama Alanındaki Çalışmalarda Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı / Sinan Mete / 1-23

Muhasebe Mesleğinde Haksız Rekabet-Etik İlişkisi / Ünal Arslan / Metin Kılıç / 24-40

Katılım Kitle Fonlaması: AAOIFI İslami Kitle Fonlaması Standardı Bağlamında Bir Değerlendirme ve Öneri / Fatih Güçlü / Baki Tuna Yazici / 41-50

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Portföy Yatırımları İşsizlik Oranları Üzerinde Etkili mi? Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi / Hasan Tahsin Yöyen / 51-61

Yoksulluk İle Mücadelede Sosyal Politikaların Etkinliği: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme / Emrullah Tekin / 62-86

 

 

Volume 8, No:1

Vergi Harcamaları: İngiltere-Finlandiya, Şili, İspanya ve Türkiye’de Gelişimi (2016-2023) / Furkan Şanlı / Ahmet Tekin / 1-38

Hofstede’nin Kültür Boyutları ve Paternalist Liderlik İlişkisinin Kuramsal Düzlemde İncelenmesi / Zeki UÇAR / Buket GÜLMEZ / 39-52

Yabancı ve Yerli Sermayeli Bankaların Likidite ve Karlılıklarının Karşılaştırmalı Analizi / Mehmet İslamoğlu / Alp Konak / 53-80

Anaokulu Öğretmenlerinde Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci Algısının Değerlendirilmesi / Hamdiye Aydın / Nurcihan Avşar Bakır 81-101

Ortaokul Öğrencilerinin STEM Motivasyonlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi / Ertuğ Gözaydın / Yavuz Samur / Ayşe Gözaydın 102-121

Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi / Erol Çark / Niyazi Altınkaya /  Tuna Çark / Esma Altınkaya 122-144

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinde Hekim Deneyimlerinde Mesleki Ünvan Farklılıkları / Nizam Tekin / 145-158