Volume 7, No:2

Copula ile Portföy Riskinin Hesaplanması: BİST100 ve USD Kuru Üzerine Bir Uygulama / Sadullah Çelik / 1-25

Çalışanların Bilgi Güvenliği Önlemlerine Dair Tutumları: Ampirik Bir Değerlendirme / Nurgül Ecek / Ahmet Ferda Çakmak / 26-44

Kamu Sağlık Kurumlarındaki Sözleşmeli Personelin Algılanan Stres Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / Mücella İnam Ermiş / Sinan Yılmaz 45-62

Kamu Personelinin Verimliliğini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi Karabük Üniversitesi Örneği / Kemal Özeken / Metin Kılıç 63-91

T.C. Sayıştay Başkanlığı Dış Denetim Raporlarına Göre Üniversitelerde İç Denetim Birimi Varlığının İncelenmesi / Nıjat Azhdarlı / Metin Kılıç 82-111

Kripto Varlıkların Vergilendirilmesinde Bir Politika Önerisi Olarak Birleşik Krallık Sisteminin Değerlendirilmesi / Koray Doğanay / Hakkı Odabaş 112-126

Borçlanma ve Dış Borçlanmanın Makro Ekonomik Etkilerinin Teorik Olarak İncelenmesi/Mahmut Ünsal Şaşmaz, Hande Bardakçı/127-140

Lider Üye Etkileşiminin Pozitif Ses Çıkartma Davranışına Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği /Pınar Altıok Gürel / 141-152

Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği / Betül Gür / 153-163

Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Sürdürülebilir Bilinç Algısının Bankacılık Sektörü Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi / Hacer Handan DEMİR / 164-180

TABLE OF CONTENTS

Vol. 7, No.1 

Aile Şirketlerinde Girişimcilik Yöneliminin Performansa Etkisinde İnovasyon Yöneliminin Aracı Rolü  / Mehmet Yiğit Başer, Şule Darıcan / 1-18

Kripto Varlıklar Olarak Tokenların Muhasebeleştirmesi / Meltem Ece Çokmutlu, Metin Kılıç / 19-36

Otomotiv Sektöründe Yükselen Strateji ‘Tüketici Temelli Yeşil Marka Değeri’, Kilit Belirleyicileri ve Sonuçları / Mutlu Uygun, Ayşe Kübra Sarıkaya / 37-59

Tematik Dijital Sağlık Endeksinin Değerlendirilmesi / Yasemin Aslan / 60-67

Demografik Özelliklerin Personel Güçlendirme Üzerindeki Etkisi: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Uygulama / Faruk Çakmak / 58-85

Satın Alma Gücü Paritesi Teorisinin Geçerliliği: Seçilmiş OECD Ülkeleri Örneği / Özlem Karaoğlu / 86-104

Kariyer Uyum Yeteneği, İşgören Performansı ve Algılanan Örgütsel Desteğin Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: İmalat Sektörü Örneği / Görkem Mucuk, Şule Darıcan / 105-127

Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergi Gelirlerinin Karbon Dioksit Emisyonu Üzerindeki Etkisi: AB Ülkeleri Örneği / Mehmet Hilmi Özkaya 128-139

Çevre Muhasebesi, Yeşil Muhasebe ve Karbon Muhasebesi Kavramları Hakkında Yazılan Makalelerin Bibliyometrik Analizi / Ali Altınbay, Hülya Durak 140-155

Şaşmaz ve Arslan_Gelir Dağılımını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi / Mahmut Ünsal Şaşmaz / Muhammed Ali Arslan 156-169

 

Volume 6, No:2

Kaynak Tüketim Muhasebesi ve İmalat Sektöründe Örnek Bir Uygulama / Funda Kaçan Özdemir / Serhan Gürkan / 1-20

Risk Odaklı Vergi Denetim Yaklaşımı / Sema Tolkun / Ahmet Tekin / 21-39

Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Zonguldak-Bartın-Karabük Örneği / Tuğba Üstüntaş Aratoğlu / Metin Kılıç / 40-62

Bir Devlet Teşviki Olarak Turquality Programının Firmalar Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektörü Örneği / Şule Mutlu / 63-71

E7 ve G7 Ülkelerinin Yüksek Teknolojili Ürün İhracatını Belirleyen Faktörler: Panel Eşbütünleşme Analizi / Nur Aktaş / Betül Gür / 72-88

Etnosentrik Eğilimin Hasta-Hekim Yönelimine Etkisi: İstanbul İli Örneği / Nursel Aydıntuğ Myrvang / Rabia Enginyurt Sancak / Mustafa Mete / 89-104

 

Volume 6, No:1

The Incentives and Subsidies of Fossil Fuel Sector and Renewables in Poland / Fatma Yapıcı / 1-21

Deri Giyim Sanayi İşletmelerinde Üretim Planlaması Üzerine Karabük İlinde Bir Araştırma / Cemil Topcu, Metin Kılıç / 22-34

Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri İçin Romer Hipotezinin Sınanması / Betül Gür / 35-45

Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka, Kariyer Uyum ve İyimserliğinin Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi / Çağnur Kaya, Gamze Sart / 46-64

Türkiye’de Finansal Açıklık ve Büyüme İlişkisi: Bayer-Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi / Gökçe Tekin Turhan / 65-75

Tüketicilerin Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / Hüseyin Sayın / 76-86

Akademisyenlerde İş Doyumunun Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Araştırma Üniversiteleri Örneği / Lina Karabetyan / 87-99

Azerbaycan’da Mükelleflerin Vergiye Bakışı: Bakü Örneklemi Üzerine Ampirik Bir Çalışma / Ahmet Tekin, Özlem Sökmen Gürçam / 100-109

 


Volume 5 , No:2

Kamuda Yapı Denetim Faaliyetleri ve Karşılaşılan Sorunlar / 1-12 / Mustafa Yılmaz – Metin Kılıç

İzmir’in Gastronomi Turizmi Potansiyeline Turist Rehberlerinin Bakış Açıları / 13-36 / Volkan Altıntaş – Eda Hazarhun

Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Etkileri 
Ömer Faruk Öztürk, Aysun Karamıklı